سبک شعری مسعود سعد (مطالعة موردی؛ سطح فکری از دریچۀ روان‌شناسی)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

گروهی از پژوهش‌گران فعال در حوزة سبک‌شناسی و نقد ادبی بر این باورند که سبک هر هنرمند مستقیماً زاییدة شخصیت اوست؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت بین سبک یک متن ادبی و روحیات و افکار صاحب آن، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، از این‌روی برخی از سبک‌شناسان معتقدند که می‌توان از طریق آثار ادبیِ دارای سبک فردی به اعماق ذهن و روان شاعر یا نویسندۀ آن راهی جست؛ بر این اساس نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا با نگاهی روان‌شناسانه اشعار مسعود سعد را واکاوی کند و با توجه به تأثیر عوامل محیطی و نیز شرایط طاقت‌فرسای زندان و پیامد‌های آن در روح و جان وی، ردّ پای علائم و نشانه‌های اختلال افسردگی را در اشعار او آشکار سازد و نیز علت‌ها و زمینه‌های بروز این اختلال را از دیدگاه علم روان‌شناسی تبیین کرده، مصداق‌های آن را در شعر مسعود ارائه نماید و با تحلیل واکنش‌های رفتاری و خُلقی او، زمینه‌های ایجاد شناختی ژرف‌تر از شخصیت و شعر بزرگ‌ترین حبسیه‌سرای شعر فارسی را فراهم سازد. 

کلیدواژه‌ها