تاثیر پذیری حافظ از اثیر اخسیتکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد زابل

چکیده

حافظ ،شاعری است که بیشترین توجه وتأمل را به سخنوران پیش ازخود داشته، به طرق مختلف ازآثار آنان در شعر خود بهره برده است.یکی ازشاعرانی که با استناد به شواهد زیادی که دراین مقاله ذکر می شود،به طور قطع ویقین می توان گفت حافظ  دیوان او را مطالعه کرده وبه اشعارش نظر داشته، اثیر اخسیکتی شاعرتوانا و نامدار قرن ششم است. دراین پژوهش، نشان داده می شودکه،حافظ در زمینه های مختلفی ازشعر اثیر بهره برده است. این بهره ها، ازحدود اوزان و قوافی و ردیف ، تا استفاده از عبارات و تعبیرات و مضامین و معانی مختلف را، شامل می شود.

کلیدواژه‌ها