شخصیت سودابه و سیندخت در شاهنامه مطالعه تطبیقى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته دکترى زبان و ادبیات معاصر، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار دانشگاه شهرکرد.

چکیده

یکى از راه‏هاى شناخت زنان در هر جامعه، بررسى نگرش ادبیات بدانهاست. شاهنامه فردوسى، یکى از آثارى است که در این زمینه مى‏تواند نقش مهمى داشته باشد. هدف از نگارش این مقاله نیز تحلیل رفتارها و کنش‏هاى مختلف سودابه و سیندخت در شاهنامه بر اساس تیپ شخصیتى آن‏هاست. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیل محتوا است. عمده نتایج پژوهش این بود که سودابه جزو شخصیت‏هاى "پرشور" است؛ به همین سبب براى رسیدن به قدرت هرگونه کارى انجام مى‏دهد؛ اما به سبب نگرش‏هاى مردسالارانه در جامعه همواره نگاه منفى نسبت به او وجود داشته است. سیندخت داراى ویژگى‏هاى اشخاص "از خود گذشته" است. اگر وى، فعالیت سیاسى انجام مى‏دهد، این نوع فعالیت او در جهت حمایت از افراد خانواده است نه به منظور قدرت‏طلبى؛ بنابراین رفتار او، الگوى یک زن خوب در جامعه مردسالار است.

کلیدواژه‌ها