نقد و بررسى ترجمه هدایت از متن فارسى میانه زند وهومن‏ یسن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانش‏آموخته کارشناسى‏ارشد فرهنگ و زبان‏هاى باستانى

چکیده

کارهاى تحقیقى و ترجمه‏هاى هدایت از متون پهلوى کمتر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. وى در این زمینه پیشرو بوده و آثار زیادى برجاى گذاشته که در این تحقیق یکى از آن‏ها با نام زندوهومن‏یسن در بوته نقد و بررسى قرار گرفته و با تنها ترجمه‏اى که پس از او به قلم محمدتقى راشد محصل به انجام رسیده، مقایسه مى‏شود. این متن با محتوایى اعتقادى، به باورهاى زرتشتیان درباره پایان جهان و چگونگى پیروزى نیکى بر بدى مربوط مى‏شود. بررسى و قیاس سطر به سطر ترجمه‏ها نشان مى‏دهد که هدایت تا چه میزان در معادل‏گزینى‏ها و رعایت نکات دستورى در انتقال مفاهیم موفق عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها