نقدى بر خوانش‏ ها و ترجمه‏ هاى دو سنگ‏ نبشته پهلوى

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

چکیده

نقد بدخوانى‏ها و تصحیح اشتباهاتى که پژوهشگران در خوانش و ترجمه دو کتیبه پهلوى ساسانى مرتکب شده‏اند، انگیزه نوشتن این مقاله است. تلاش نویسنده بر این بوده است که در حدّ امکان با بهره‏گیرى نقّادانه از آثار پژوهشگران پیشین درباره این دو سنگ‏نبشته پهلوى، پیشنهادهایى بهتر پیش نهد و آن سخن به نبشتار درآمده را به‏درستى بازنمایاند. نتیجه این پژوهش، ارائه ترجمه‏اى است که بر پایه رعایت کامل اصول دستورزبان پهلوى استوار است. دو کتیبه بررسى شده، یکى سنگ‏نبشته‏اى است که به نام سنگ‏نبشته سلوک شناخته مى‏شود و دیگرى سنگ‏نبشته کردیر است در نقش رجب.

کلیدواژه‌ها