بررسی و نقد کتابچه چکیده مقالات همایش شکوه سخن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دومین همایش ملّی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور در آبان ماه 1392 در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد که در نهایت سیصد و نوزده مقاله از آن برگزیده  و در مجموعه مقالاتی به نام" شکوه سخن" گردآوری شد. نویسندگان این جستار با بررسی کتابچه چکیده مقالات همایش، درصددند به بررسی تحلیلی- آماری و نیز نقد این مقالات بپردازند. بدین منظور موارد زیر در سه محور مورد بررسی قرار گرفت: محور اول به بررسی آماری و تحلیلی تعداد نویسندگان مقالات، مدارک نویسندگان، میزان همکاری بین نویسندگان، مراکز و مؤسسات فعال در همایش پرداخته است. در محور دوم مقاله نیز بحث عناوین مقالات مورد بررسی قرار گرفت. موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است، بحث مختصر یا کلّی بودن موضوع و عنوان بحث است. نگارندگان در پایان مقاله پیشنهادهایی در جهت بهبود روند ارائه مقالات در همایش­های آتی ارائه کرده­اند.

کلیدواژه‌ها