بررسی استعاره‌ی مفهومی «نور» در قرآن کریم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحث استعاره در باور شناختگرایان محدود به لفظ و زبان نیست. در این نظرگاه و بر خلاف دیدگاه سنتی، استعاره موضوعی مفهومی است که در سطح اندیشه ایجاد می‌شود. با رویکرد شناختی به استعاره و به ویژه به استعاره های متن مقدس قرآن که ظرفیت معنایی شگرفی دارد می توان از آن بهره ی بیشتری ببریم. در این نوشته با تکیه بر نظریه ی شناختی، استعاره‌ی «هدایت نور است» و خوشه‌های آن یعنی؛ قرآن، پیامبر، اسلام، علم و ... در قرآن کریم بررسی می‌شود. از رهگذر بررسی این استعاره در قرآن کریمدرمی‌یابیم هدایت که سرمنزل و مقصد فرجامین آن خداوند متعال است کلان استعاره‌ی مفهومی است و از آن به‌عنوان نور یاد می‌شود و هر چیزی که انسان را به سمت این مسیر بکشاند نیز نور است و به‌عنوان خوشه‌های این استعاره محسوب می‌شود و هر آنچه انسان را از طی این طریق بازدارد، در مقابل نور قرا می‌گیرد و تاریکی و ظلمت است.

کلیدواژه‌ها