آسیب شناسی تألیف فارسی عمومی دانشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

درس فارسی عمومی از مجموعه دروس عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که برای آشنایی دانشجویان غیر رشتۀ ادبیات فارسی در مقاطع کادرانی و کارشناسی پیشنهاد شده است. گذراندن این درس سه واحدی بر اساس سرفصل مصوب وزارتخانۀ مذکور اهدافی دارد که از آن جمله  می توان به تقویت توانایی نگارش و آشنایی با متون نظم و نثر فارسی اشاره کرد. در تألیف و تدوین کتاب های فارسی عمومی که در سال های اخیر صورت گرفته و با توجه به توسعۀ روزافزون آموزش عالی در ایران رشد فزاینده ای نیز داشته است، بسیاری از اصول مندرج در سرفصل وزارت علوم مغفول مانده است. به نظر می رسد سلیقه های فردی و روحیۀ تجاری در بسیاری از منابع فارسی عمومی منتشر شده در دهه های اخیر بر روحیۀ علمی و آکادمیک برتری یافته است. در این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل محتوای سی جلد از کتاب های فارسی عمومی چاپ شده در فاصلۀ زمانی1370 تا 1376 به بی توجهی آنها به سرفصل مصوب وزارت علوم پرداخته شده و متون منتخب متوجه  به ادبیات معاصر فارسی مورد جست و جو قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها