نقد جُنگ بیاض

نوع مقاله: پژوهشی

چکیده

جنگ بیاض نام مجموعه ای منتخب از اشعار شاعران قرن پنجم تا قرن هفتم است که به دست کاتبی ناشناس نگاشته شده است. این نسخه خطی که دربر دارندۀ ششصد و پنجاه و پنج بیت شعر از شاعران نامداری همچون منوچهری، انوری، سنایی، خاقانی، مجیر، کمال و شمس طبسی است از نظر نوع نگاه انتخاب کنندۀ اشعار بسیار اهمیت دارد. در این جنگ با تأمل بر ابیات منتخب به روش شناسی نقد ادبی قرن هفتم که زمان کتابت اثر بوده می توان راه یافت. از سوی دیگر وجود قصاید و ابیاتی که در دیوان های مصحح شاعران نیامده یکی دیگر از دلایل اهمیت این نسخه است. در این تحقیق به تحلیل درون مایۀ این جنگ توجه شده و از منظر نقد ادبی و سبک شناسی اشعار و شیوۀ انتخاب اشعار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها