اسطورۀ قهرمان در شعر فروغ فرخزاد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کهن الگوی قهرمان در میان دیگر کهن الگوها، اهمیت اساسی دارد، زیرا با هدف اصلی اسطوره که هدایت انسان به سوی شناخت خود و درک هستی است، مطابقت دارد. الگوی جامعی که جوزف کمپبل از مراحل سیر قهرمان اسطوره-ای ارائه داده است، برای بررسی و تحلیل بهره‌گیری آگاهانه و ناخودآگاه شاعران معاصر از مفاهیم اسطوره‌ای، قابلیت فراوان دارد. گفتار پیش رو، سعی بر آشکار ساختن روند خویشتن‌یابی و کشف جنبه‌های تاریک ذهنیِ فروغ فرخزاد همگام با سیر قهرمان اسطوره‌ای دارد. بنابراین ضمن پرداختن به مراحل سفر قهرمان در الگوی کمپبل، چگونگی تجلی این مفاهیم در اشعار فروغ و تکامل او در راه کشف حقیقت وجود خویش، در دو مجموعۀ شعر واپسینش، مبتنی بر آرای کمپبل بررسی شده است. کشف  مفاهیم اسطوره‌ای در اشعار فروغ فرخزاد، خواننده را به درک بهتری از زمینه‌های معنایی و محتوایی شعر او نائل می کند. در پایان این پژوهش به این نتیجه می رسیم که فروغ فرخزاد ؛ آگاهانه یا ناآگاهانه برای تکامل روحی خویش تا جاودانگی، همانند قهرمان اسطوره‌ای  مراحل رسیدن به خدابانو،  پدر و در نهایت خدایگان را طی می‌کند.

کلیدواژه‌ها