انحراف از سرفصل در تألیف فارسی عمومی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سرفصل فارسی عمومی که از سوی شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بیش از سه دهه پیش تدوین شد مجموعه ای حجیم و آشفته از مواد لازم برای تدریس در درس فارسی عمومی ابلاغ شد. از آن زمان تا امروز این سرفصل به‌ظاهر حاکم است اما آنچه در عمل در تدریس فارسی عمومی دیده می شود سوای انتظاراتی است که در سرفصل آمده است. در میان مواد مختلف مندرج در سرفصل، بخش اول و ظاهراً مهم ترین بخش، مربوط به نگارش فارسی است. عنوان بند اول سرفصل "دربارۀ نویسندگی" است و آنچه در ذیل آن آمده به مسائل مترتب بر نویسندگی دلالت دارد. در این تحقیق سی کتاب منتخب (انتخاب به صورت کاملاً تصادفی اما با بازۀ زمانی مشخص بوده است) از نظر رعایت سرفصل مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصل این شد که فقط در سه کتاب از سی کتاب مذکور تمامی موارد مربوط به نگارش آمده و بقیه کتاب ها به صورت جسته و گریخته گزیده ای از این مباحث را مورد توجه قرار داده اند. تقریباً نیمی از کتاب ها هم اصلاً توجهی به آموزش نگارش فارسی نکرده اند.

کلیدواژه‌ها