تغییرات سبکی در ادبیات سیاسی روسیه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش نگارنده با هدف آشنایی بهتر و عمیق‌تر اندیشمندان و روس‌شناسان کشورمان و سایر گروه‌های رسمی و غیررسمی با کاربرد درست واژه‌های روسی در مراودات با اتباع آن کشور و هم چنین استفاده صحیح و به‌جا از واژه‌ها در تعاملات رسمی، به سیر تغییرات سبکی در ادبیات سیاسی این کشور می‌پردازد و تغییرات سبکی در ادبیات روسی را در سه دوره‌ی زمانی تزارها، اتحاد جماهیر شوروی و دوره معاصر مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش برآمده‌است که؛ تأثیر هنجارهای اجتماعی بر سبک گفتار رسمی و بر روابط اجتماعی ملت (کشور) با سایر ملل چگونه است؟ در این خصوص با بهره‌گیری از روش توصیفی_تحلیلی به بررسی فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر نقش مهم و اختصاصی هنجارهای اجتماعی در سبک گفتار رسمی (دولتی، سیاسی) می‌پردازیم تا این نتیجه حاصل شود که هنجارهای اجتماعی نقش به سزایی در سبک گفتار رسمی و بر روابط اجتماعی ملت ها با سایر ملل دارد. 

کلیدواژه‌ها