قهرمانِ رمان "طوبی و معنای شب" در ساحت واقعیت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

طوبی و معنای شب، شاخصترین اثر شهرنوش پارسیپور، داستان زن قهرمانی است که زندگی او در تاریخ مربوط انقلاب مشروطه و حکومت پهلوی واقع شده است. کنشهای او که حاصل نوع تربیت و به تبع آن جهان‌بینی او می‌شود، در مقابل حوادث و جریانهایی که منعکس‌کنندة معضلات اجتماعی آن دوران است، فضای داستان را تیره و وهم‌آلود کرده است. شخصیتهای این رمان، دو دستهاند. یک عده اشخاصی که کاملاً نمود عادی دارند و برخی دیگر کاملاً شخصیتهای اسطورهای و خیالی هستند. در هر دو مورد نویسنده، برای شخصیتپردازی، بیشتر از زبان راوی و به طریق غیرمستقیم، سود جسته است. مقالة پیشرو به بررسی شخصیت طوبی، قهرمان اسطورهای در این رمان پرداخته تا چگونگی پردازش و نمود واقعیت را در آن نمایان سازد. این بررسی نشان می‌دهد، شخصیت طوبی بیشتر به صورت غیرمستقیم، از طریق کنش، گفتار، نام، محیط و وضعیت ظاهری، پردازش شده است. آنچه این اثر را در بین رمانهای دیگر ممتاز میکند، این است که شخصیت قهرمان از جنبههای اسطورهای - عرفانی، در ساحت واقعیت نیز، قابلیت بررسی دارد.

کلیدواژه‌ها