بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمان "درخت انجیر معابد"

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 استاد زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

3 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

بی شک ادبیات مانند آیینهای است که با نگریستن در آن میتوان به حقایق اجتماعی بسیاری پیبرد. آثار ادبی هر دوره، اوضاع و احوال اجتماعی و جنبه‌های مختلف فرهنگ جاری در جامعه را بازتاب میدهد، به همین سبب است که ادبیات یکی از بهترین و قابل اطمینانترین اسناد شناخت وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه محسوب میشود. جامعهشناسی ادبیات یکی از شاخههای علوم ادبی است که به بررسی محتوای اثر ادبی و رابطة آن با جامعه میپردازد. مقالة حاضر به بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمان «درخت انجیر معابد» میپردازد و پس از بیان مقدمه و خلاصة رمان درخت انجیر معابد، به بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی غالب در این اثر پرداخته و میکوشد مسائلِ اجتماعی نظیرِ: «خرافات و باورهای باطل»، «سیمایِ زن و وضعیت او»، «معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی» و «جلوههای سیاسی» بازتاب داده شدهِ در رمان مذکور را نقد و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها