اهمیت منابع ادبی در شناخت جامعة روستایی عصر صفوی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکترای تاریخ ایران اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش در حوزههای تاریخ اجتماعی ایران عموماً به دلیل کمبود منابع با دشواریهایی روبرو است، زیرا بسیاری از متون تاریخی عمده مطالب‌شان در باب تحولات تاریخ عمومی، سلسلهای و یا سلطانی است و با توجه به ساختار کتاب، کمتر به زندگی مردم و تحولات اجتماعی پرداخته شده است. اما بهرغم محدودیت منابع تاریخی، میتوان با توجه به سایر منابع به‌ویژه متون ادبی ـ که شاید بتوان در پژوهشهای تاریخی ‌آن‌ها را منابع مکمل نامید ـ پژوهشی نو در حوزة تاریخ اجتماعی انجام داد. این مقاله درصدد است تا اهمیت منابع ادبی را برای پژوهش‌های تاریخ اجتماعی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها