تأثیرپذیری سعدی در بوستان از شاهنامۀ فردوسی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمانف دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

در جستار پیش رو، با نگاهی ویژه، مقایسهای میان بوستان سعدی با شاهنامۀ فردوسی صورت گرفته است. بدینصورت که نگارنده، با تأمّل در جزئیات کلام سعدی شیرازی در بوستان، تأثیری ویژه را در لایههای درونی ابیات آن با شاهنامۀ فردوسی ملاحظه کرده، این مقوله را، عرصهای تازه در شناخت بهتر بوستان سعدی یافته است. از این روی بر آن شده، با مطالعه در اثر این شاعر و مقایسۀ اشعاری از آن با شاهنامه، نشانههایی را که هدف نگارنده را راستیآزمایی مینماید، استخراج کند. بیگمان از آنجا که تحقیق و پژوهش پیش رو، به شکلی که در ادامه از نظر خواهد گذشت، برای اولین‌بار دربارۀ سعدی و اثر وی و مقایسۀ آن با شاهنامه صورت گرفته، حاوی نتایجی است که (از منظر نگارنده) به‌نوعی خاص از تأثیرپذیری به‌وسیله سعدی منجر میشود؛ امری که میتوان آن را ناشی از اندیشه و جهانبینی دو شاعر دانست.

کلیدواژه‌ها