بررسی رمان "الّذین یَحترقون" از نجیب کیلانی بر اساس مکتب رئالیسم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب(نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه کاشان.

چکیده

این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی در دو حوزة ساختار و محتوا رمان «الّذین یحترقون» از نجیب کیلانی(1931-1935) نویسندة معاصر مصری را بر اساس مکتب رئالیسم مورد ارزیابی قرار داده است. قسمت محتوایی شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که در رمان نویسنده به آنها توجّه نشان داده است و در بخش ساختاری نیز بازتاب برخی عناصر داستانی موجود در رمان چون: شخصیّتها، زاویة دید، زبان کاربردی و گفتگو از منظر مکتب رئالیسم مورد ارزیابی قرار گرفته است. از مهم‌ترین دستاوردهای جستار در بخش محتوایی رمان مذکور این است که نویسنده به مسائلی چون: آزادی، زن، ازدواج، طلاق، عدالت، فقر، مسائل اخلاقی و ... که از ویژگیهای مکتب رئالیسم است، توجّه نشان داده است و در قسمت ساختاری رمان، عنصر شخصیّت اهمیّت بیشتری نسبت به سایر عناصر دارد و خواننده میتواند با خواندن داستان، نسبت به شخصیّتها احساس عشق، علاقه یا تنفر کند و از رهگذر آن با جامعه ارتباط برقرار کند. رمان الّذین یحترقون از نظر داستانی ساختار منسجمی دارد که بیشتر  با دو شیوة ‎‎‎روایت دانای کل و اول شخص به بیان نابرابریها، بی عدالتیها و مسائل اجتماعی و اخلاقی  جامعه میپردازد.

کلیدواژه‌ها