تصویر‎‎‎‎‎سازی‎های هنری در شعر دینی احمد وائلی با تکیه بر تشبیه و استعاره

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

احمد وائلی یکی از خطیبان و شاعران برجستة معاصر شیعی در عراق است. شعر این شاعر بزرگ از ابعاد گوناگون شکلی و محتوایی، توجّه ناقدان و ادیبان را به خود جلب کرده است. وی با سبکی نافذ، محکم و قوی و عاری از تکلّف و عاطفه‎ای صادقانه، تصاویر ادبی و هنری جذّاب و دلنشین و زیبایی خلق کرده است که از جهات مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. کاربرد صور خیال در شعر دینی احمد وائلی از فراوانی و زیبایی شگرفی برخوردار است. از بین صورت‎های تصویرسازی در شعر وائلی، تشبیه و استعاره چشمگیرترند. وائلی، به‌عنوان یک شاعر فرهیخته و آگاه، از تصاویر هنری جهت دفاع از حریم اهل بیت(علیهم السّلام) و بیان ظلم و جور دشمنان ایشان و به‌عنوان ابزاری در خدمت اندیشه‎ها و پیام‎های دینی خویش بهره گرفته است. وی توانسته است نتایج اجتماعی و فرهنگی مورد نظر خود را از بطن اشعار خویش استخراج کند و با مهارت خاصی میان چالش‎های موجود در جهان اسلام و اشعار خود، با زبانی خطابی، امروزی و شیوا در قالب شعر سنّتی،  پیوندی مناسب و امروزی برقرار سازد. این پژوهش بر آن است تا با بهره‎گیری از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مبانی نقد ادبی نوین در حوزة صور خیال، جلوه‎های مختلف تصویرگری در شعر دینی احمد وائلی، بر اساس عناصری چون، تشبیه و استعاره را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.    

کلیدواژه‌ها