مؤلفه‎های پایداری در آینة شعر شهید عبدالرحیم محمود

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

عبدالرحیم محمود، از پیش‌گامان ادبیات مقاومت فلسطین است که پژواک مبارزه، پایداری و صلحطلبی در اشعارش طنینافکن شده است. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی به نقد درون‌مایههای پایداری در اشعار شاعر میپردازد و جنبههای هنری و شگردهای ادبی به‌کاررفته در ‌آن‌ها را تصویر مینماید. نتایج برآمده از پژوهش گویای این است که عبدالرحیم محمود، کوشیده است از رهگذر تصویرپردازیهای هنرمندانه و تکرارهای شاعرانه، عِرق میهندوستی و روحیة دفاع از سرزمین را که سنگ بنای پایداری است، به شکل قابل توجهی به مخاطب خود انتقال دهد. شعر محمود، با صراحت بیان و کلام ساده و صمیمی خود، طرحی نو در ادبیات مقاومت فلسطین درافکنده است. از مهم‌ترین مؤلفههای پایداری در اشعار شاعر میتوان به: استعمارستیزی، تلاش در جهت بیداری، توصیف شهادت و رشادت رزمندگان، توصیف خفقان حاکم بر جامعه، آزادیخواهی و صلحطلبی اشاره نمود.  

کلیدواژه‌ها