نقد تصحیح غزلیات ابن یمین فریومدی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

ابن یمین فریومدی از شاعران معروف تاریخ ادبیات فارسی در نیمة دوم قرن هفتم و نیمة اول قرن هشتم هجری است. آنچه امروز از شعر او در اختیار ماست؛ مجموعه‌ای چندهزار بیتی در قالب‌های مختلف شعری که بخش مهمی از آن غزلیات است. از چندین دهه پیش که حسینعلی باستانی‌راد دیوان ابن یمین را تصحیح و منتشر کرد، تنها مرجع محققان برای شعر ابن یمین، همین دیوان مصحَّح وی بوده است که پس از مقابلة این تصحیح با دیگر نسخه‌های خطی به دست آمده، تعداد زیادی ابیات از اغلاط پیراسته و چندصد بیت دیگر؛ به‌ویژه در غزلیات به متن افزوده خواهد شد. در این مقاله بخش غزلیات دیوان ابن یمین را با نسخه‌هایی که مورد مراجعة مصحّح پیشین نبوده است، مقابله کرده‌ایم و ضبط یا ضبط‌های جدید را با توجه به قرینه‌هایی که در آن، بیت یا غزل یا احتمالاً در اشعار ابن یمین یافت می‌شود، سنجیده‌ایم.

کلیدواژه‌ها