سبک نثر داستانی هدایت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی سبک نثر در داستان‌های صادق هدایت اختصاص دارد. بدین منظور ابتدا ویژگی‌های سبکی نثر وی از داستان‌هایش استخراج شد و سپس این ویژگی‌ها تحت عناوین مربوط دسته‌بندی گردید. با توجه به تحقیق حاضر می‌توان گفت که کاربرد برخی واژگان غریب از زبان عامیانه، استفاده از واژگان فرنگی، توصیف برای معرفی شخصیت و فضاسازی، طرح پرسش‌های ابهام‌آور تکرار اعداد، نحو ساده و گاه معیوب و سرانجام شاعرانگی از طریق تشبیه و اسناد مجازی و تشخیص، مهم‌ترین ویژگی‌های نثر هدایت است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از بررسی ویژگی‌های نثر صادق هدایت و ذهنیت حاکم بر داستان‌هایش می‌توان گرفت این است که فضای سیاه و یاس‌آلود این داستان‌ها با زبان به کار گرفته شده در نثر نویسنده هماهنگ است. 

کلیدواژه‌ها