تأثیرپذیری هوشنگ گلشیری از رمان نو فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان

چکیده

جنبش ادبی رمان نو یکی از جریانهای پیشرو و شالودهشکن در داستاننویسی جهان بودهاست. این جریان ادبی در فرانسه بسیاری از اصول داستاننویسی سنتی را تحتالشعاع قرار داد و نوعی شالودهشکنی در عرصۀ نوشتار و سنتهای ادبی به وجود آورد. رمان نو که از جریانهای تأثیرگذار ادبیات مدرن به شمار میرود در جامعۀ ادبی ایران نیز نویسندگان و علاقهمندانی را به خود جلب کرد. در دورهای که رئالیسم وجه غالب داستاننویسی در ایران بود، «هوشنگ گلشیری» متأثر از رمان نو بهدنبال بهکارگیری شیوههای نوینی در روایت و تکنیک داستاننویسی بودهاست. این مقاله میکوشد اثبات کند که گلشیری در برخی از آثار خود تحت تأثیر رمان نو بودهاست. نگارندگان در ابتدا نگاهی مختصر به جنبش رمان نو داشته، سپس به بیان شباهتها و تفاوتهای رمان نو در فرانسه و ایران پرداختهاند. در بحث اصلی مقاله نیز با لحاظ برخی از تفاوتها در درونمایه و مضمون، نشان خواهیم داد که هم‌نوایی و هم‌پیوندی برخی از آثار گلشیری با رمان نو قابل تأیید و اثبات است. 

کلیدواژه‌ها