بررسی جامعه‌شناختی رمان "پرندة من" اثر فریبا وفی، بر اساس "نظریة عمل" پی‎یر بوردیو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانش‌آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

جامعه‌شناسی ادبیات،(1) بررسی و تحلیل علمی یک اثر ادبی است. بررسی و تحلیلی که رویدادها، روابط و پدیدههای اثر ادبی را بر مبنای اصول جامعهشناسی میسنجد. رمان "پرندة من" اثر فریبا وفی، یکی از آثار داستانی معاصر است که بخشی از اجتماع، با انواع ریزه‌کاریهایش در آن منعکس شده است. پییر بوردیو یکی از مطرحترین جامعهشناسان معاصر فرانسوی است که با ارائة "نظریة عمل" بر مبنای "میدان" و "منش"، به تحلیل جامعهشناسی کنش کنش‌گران در عرصة اجتماع پرداخته است. این نوشتار بر آن است تا جامعة منعکس‌شده در رمان "پرندة من" را براساس "نظریة عمل" بوردیو، مورد بررسی و تحلیل قرار بدهد. بر طبق نظریات بوردیو، کنش کنش‌گران در این رمان، حاصل "میدان و منشی" است که شخصیت‌ها بدان متعلقاند. از دیدگاه بوریو، چهار سرمایة اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین، بیشترین سهم را در مشخص کردن مرز میدان‌ها دارند و منش (عادت‌وارهها) افراد در کنار ویژگیهای طبقه هر فرد، شکل‌دهندة کنش افراد در جامعه است. 

کلیدواژه‌ها