تطبیق بن‌مایه‌های عرفانی با اشخاص و حوادث کربلا در گنجینه‌الاسرار عمان سامانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در این مقاله سعی شده اهمّ این بن‌مایه‌های عرفانی و چگونگی تطبیق آن­ها با اشخاص و حوادث کربلا، مطابق با الگوهای کیفی تحلیل محتوا، بررسی و در قالب سیزده عنوان نموده شود. هدف از نگارش این مقاله، نشان‌دادن پیش‌گامی عمان در ارائة تفسیری عارفانه از واقعة کربلا و همچنین چگونگی تطبیق بن‌مایه‌های عرفانی با اشخاص و حوادث کربلاست. به این ترتیب در این مقاله مشخص شده که تطبیق بن‌مایه‌های عرفانی با اشخاص و حوادث کربلا در گنجینه‌الاسرار عمان سامانی به‌زیبایی صورت گرفته و منجر به ارائة تفسیری عارفانه از واقعة عاشورا شده و منظومة گنجینه‌الاسرار عمان از این نظر، اثر کم‌نظیری است. این مقاله و نتایج آن می‌تواند شواهدی برای عمده‌ترین بن­‌مایه‌های عرفانی شعر فارسی، جهت درج در فرهنگ‌های عرفانی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها