تحلیل رتوریکی ابیاتی از رشیدالدین وطواط بر اساس روش کندی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران. نویسنده مسئول.

2 دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.

چکیده

نقد رتوریکی در چند دهۀ اخیر به­عنوان شیوه‌ای برای ارزیابی نامه‌های کتاب مقدس شناخته شده است. از منظر این منتقدان، نویسندگان کتاب مقدس در نگارش نامه‌ها (نامه به عبرانیان، نامه به غلاطیان) از اصول خطابه‌ یا از دستورالعمل‌های تجویزی معلمان خطابه در غرب باستان پیروی کرده‌اند، در نتیجه نقد رتوریکی (نقدی که بر پایۀ اصول خطابه شکل گرفته است) رویکردی است که می‌تواند به شناخت بهتر متن و تجزیه و تحلیل ساختار آن کمک کند. اگرچه روش‌هایی که برای تحلیل نامه‌های کتاب مقدس پیشنهاد شده است صرفاً برای تحلیل نامه‌ها مناسب است، امّا می‌توان از این روش‌ها برای ارزیابی دیگر متون نیز بهره گرفت. در این مقاله ابتدا یکی از مهم‌ترین روش‌های نقد رتوریکیِ کتاب مقدس-که توسط جرج کندی محقق نامدار تاریخ خطابه ارائه شده است- را معرفی می‌کنیم، سپس ضمن معرفی متونی که برای بررسی با این روش انتقادی تناسب دارند، به تحلیل رتوریکی ابیاتی از رشیدالدین وطواط می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها