عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ گنبد اولِ هفت‌پیکر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران.

چکیده

این مقاله به تحلیل نمادهای داستان گنبدِ سیاه در هفت­پیکرنظامی بر اساس نظریة فرآیند فردیت یونگ و نظریة تک­اسطورة ژوزف کمپبل می­پردازد. کمپبل برای سفر قهرمانان اساطیری برای دست یافتن به فردیت، الگویی در نظر گرفته است که از سه مرحلة اصلی عزیمت، تشرف و بازگشت تشکیل شده است. در این مقاله، سفر قهرمان گنبدِ سیاه در هفت­پیکرنظامی با این الگو و مراحل خردتر آن سنجیده و نشان داده شده است که این داستان نسبت به دیگر داستان­های هفت­پیکرتطابق کامل­تری با مراحل سفر قهرمان دارد.

کلیدواژه‌ها