گفتمان تعهّد در شعر شاهرودی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

در این پژوهش کوشش شده است به شیوۀ توصیف و تحلیلِ محتوا، گفتمان تعهّد در شعر شاهرودی واکاوی شود. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد شاهرودی، به ویژه در دهۀ نخست شاعری‏، عمیقاً متأثّر از گفتمان متعهّد بوده است. از مشخّصه‏های متعهّدانه شعر شاهرودی می‏توان به ترسیم زندگی کارگران، دفاع از آن‏ها، برانگیختن ایشان برای مبارزه، مخالفت با استبداد، ترسیم چهرۀ مخوف استبداد، اشاعۀ امید به پیروزی نهایی برابر استبداد و ترویج مفهوم "صلح" اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها