تحلیل واژگانی، نحوی و فکری روایت "آرش" بهرام بیضایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 ش آموختۀ گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر کرد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جنوب تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بهرام بیضایی ازجمله نویسندگان تأثیرگذار در ادبیات نمایشی ایران است. همة کوشش این نویسنده از ابتدا بر روی سه محور اسطوره، حماسه و تاریخ بوده است. وی با تلفیق این عناصر با درام، خالق آثار متنوعی در ادب معاصر فارسی است. بررسی متونی که ریشه در اساطیر ایران دارد از مناظر متفاوت حائز اهمیت است، به‌ویژه متونی که امروز نگاشته شده اما ریشه‌های خود را با گذشتة ادبی زبان فارسی حفظ کرده است. روایت آرش نوشتة بهرام بیضایی از این نوع است. نویسنده با به‌کارگیری از یک روایت کهنِ، واژگان و نحوِ زبان را در خدمت نگاه اجتماعی امروز درآورده است. این مقاله بر آن است با بررسی جنبه‌های القایی واژگان و وجه افعال، بازتابِ هویت و قدرت را در این اثر نشان دهد و با توجه به جابه‌جایی اسطوره، قهرمان داستان را هویت تازه‌ای ببخشد.

کلیدواژه‌ها