استعاره‌ مفهومی در دو رمان مرتبط با دفاع مقدس

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه زبان فرانسه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه زبان فرانسه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

در این پژوهش پس از توضیحاتی کلی دربارة استعاره­های مفهومی، به مطالعة موردی این آرایه­ها در دو رمان "زمین سوخته" اثر احمد محمود و "وقتی کوه گم شد" اثر بهزاد بهزادپور می­پردازیم. درنهایت بررسی‌ها نشان می‌دهند که: به ترتیب استعاره‌های هستی شناختی در رمان زمین سوخته و استعاره‌های هستی شناختی و ساختاری در رمان وقتی کوه گم شد بسامد بیشتری را دارا هستند. استعاره­های جهتی در هردو رمان فراوانی چندانی ندارند. در هر دو اثر، بیشتر عبارات استعاری مرتبط با حوزة دفاع و مقاومت در حوزة مقصد بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها