بررسی تحلیلی سبک تاریخ ادبیات نویسی رینولد نیکلسون

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بررسی شیوه و روش تاریخ ادبیات نگاری، ازجمله مباحث نوین علمی و انتقادی به شمار می‌رود که نظر برخی پژوهشگران این عرصه را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر به تحلیل سبک‌شناسی نگارش تاریخ ادبیات اعراب توسط یکی از خاورشناسان معاصر "رینولد آلن نیکلسون" می‌پردازد. منبع اصلی این پژوهش کتاب تاریخ ادبیات نیکلسون است و نگارندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی و نقد سبک نگارش این کتاب پرداخته‌اند. یافته‌های این تحقیق، بیانگر آن است که شیوه نیکلسون در نگارش تاریخ ادبیات به ویژگی‌هایی همچون؛ ارائه اسناد و مدارک شرقی و غربی، تقسیم‌بندی تاریخ ادبیات براساس جریان‌های سیاسی، دوره‌بندی ادوار تاریخ، بررسی ویژگی‌های برجسته دوره‌های تاریخی، بهره‌گیری از متون دینی و... ممتاز است.

کلیدواژه‌ها