سبکشناسی شعر شیخ رضا طالبانی در مدح امام حسین(ع)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان و عضو هیأت علمی پژوهشکدة کردستان‌شناسی

چکیده

 شیخ رضا طالبانی از شاعران برجسته و پرآوازة کلاسیک کُرد است که سروده‌های فراوانی به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی نیز دارد. بارزترین درونمایة شعر او هجو است، با این حال به میدان هر فنی از شاعری که گام نهاده، به مثابة یک شهسوار ظاهر گشته است. شعر او به هر یک از این زبان‌ها که بوده باشد، خللی در سطح سروده‌ها و انشایش وارد نگشته است. طالبانی در ضمنِ چندین شعر که در مدح پیغامبر(ص) و اهل‌بیت او(ع) و ذکر مصایب ایشان سروده است، شعری در مدح و اظهار وفاداری به امام حسین(ع) با مطلع «لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است؟/ عشقبازی سر به میدان وفا افکندن است» دیده می‌شود. این جستار با روش تحلیلی- توصیفی به منظور کشف لایه‌های گونه‌گونِ زبانی، ادبی، بلاغی و نحوی و ژرف‌ساخت شعر طالبانی به نگارش درآمده است. طی این پژوهش سوای روشن شدن ویژگی‌های مهمی از قبیل روانی، وضوح، سادگی، خلوص، صراحت لهجه و ایمان عمیق به اندیشه و ایدئولوژی مطرح شده در شعر که از یکایک ابیات آن ملموس و مشهود است؛ به لحاظ سبک نیز بهره گرفتن از واژه‌های جهت‌دار و مؤکد برای تبیین و تفهیم معنا، تکیه بر صداها و آواهای دلالت‌دار و آهنگین در راستای تقویت لایة آوایی سبک، نمود یافتن برخی وجوه بلاغی از ویژگی‌های بارز این شعر است.

کلیدواژه‌ها