تحلیلی بر انواع شعر در گویش بختیاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین اغراض مختلف اشعار گویش بختیاری تدوین‌شده است. در این پژوهش انواع ادبی در گویش بختیاری را به روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی قرار داده‌ایم. آنگاه انواع مختلف تا پس از مشروطه همچون: سیاسی، دینی، فلسفی-چالشی، حماسی، گاگریوها، عاشقانه‌ها، فولکلورها و ترانه‌ها، توصیف‌ها، مناظره‌ها و انواع تازه رونق یافته در دوران انقلاب اسلامی همچون: شکوه و حسب‌حال‌، مفاخره‌، شعر انقلابی و پایداری، شعر اعتراضی و انتقادی و اخلاقی را با ملاحظه ویژگی‌های سبکی احصاء و نشان داده‌ایم و نمونه‌های عینی آن را آورده‌ایم. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در عین تکثر انواع شعر بختیاری که موجب جذابیت آن شده، این نمونه‌ها بیانگر موضوعات گسترده فرهنگی در این قوم است که بیشتر آنها پس از مشروطیت و انقلاب اسلامی رونق یافته است.

کلیدواژه‌ها