تحلیل و بررسی «عنوان» در سروده‌های فروغ فرخ‌زاد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 دانش‌آموخته دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

اهمیت عنوان نزد فروغ فرخ‌زاد، از دیگرشاعران هم‌روزگار او، برجسته‌تر به نظر می‌رسد. او هنگامی که دفتر تولدی دیگر را نشر داد، بسیاری از خوانندگان شعرش، دریافتند که معنای دیوار و عصیان که پیش‌تر برای دو مجموعة شعری گزینش کرده بود، چه معنای عمیقی داشته است. بدین روی، در تاریخ عنوان‌گذاری و عنوان‌خوانی، عنوان‌های شعری فروغ، درخشش دیگری دارد. او با انتشار کتاب تولدی دیگر، نه‌تنها نظر خوانندگان شعرش را به عنوان شعری واپسین خویش (ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد)، جلب کرد؛ بلکه به اهمیت عنوان‌های فرعی دیگری نیز که برای تک‌تک سروده‌های خود گزینش کرده بود، اصرار ورزید. بدین روی وسواس گزینش عنوان، در کار و بار فروغ، اهمیت بسیار دارد و این مقاله، به این امر مهم می‌پردازد. سعی نویسندگان مقاله، ضمن ایجاد فضایی برای توجه خوانندگان شعر فروغ به اهمیت عنوان‌های شعری او، پاسخ دادن به این پرسش نیز بوده است که به راستی پیوند میان عنوان‌های کتاب‌ها و سروده‌های او، با محتوای کتاب‌ها و سروده‌هایش، از چه کیفیتی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها