سبک ادبی شعر فارسی امین اشنویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه زبان وادبیات فارسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

چکیده

محمد امین بلدی معروف به امین اشنویی، یکی ازشخصیت‌های ادبی، مذهبی، عرفانی و اجتماعی معاصر کردستان (اشنویه) است. مقاله پیش رو درصدد تبیین و معرفی سبک ادبی اشعار امین اشنویی است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی –تحلیلی استفاده شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که مسائل ادبی و ساختار اشعار امین اشنویی، دستخوش تغییرات بسیار محسوسی نشده است و از نکات ادبی مرسوم شعر روزگار خویش چون تکرارها، انواع جناس و تصویرهای پرمعنی و بدیع، استعاره و تشبیهات، غافل نمانده است. هرچندکه متأثر از شاعران سبک بازگشت در غزل‌سرایی است اما بسامد متوسط تشبیهات، استعارات، واژگان و اصطلاحات نو و ابتکاری یا به طور کلی نوآوری‌ها و بازتاب بالای انواع تلمیح در شعر امین اشنویی نیز چشمگیر است و می‌تواند بیانگر سبک شخصی وی باشد.

کلیدواژه‌ها