فئودالیسم در کلیدر از منظر نقد مضمونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

رمان و داستان می‌تواند بسیاری از آیین‌‌‌ها و باورهای فرهنگ عامه را بازتاب دهد. کلیدر، اثری گسترده است که محورها و جریانهای چندگانه، آن را شکل داده‌اند. این اثر فارغ ازنگاه زیبایی‌شناختی رمان، شیوه داستان‌پردازی و ساختارروایی نقشی مهم در حوزه رفتارشناسی، جامعه‌شناسی و حتی روان‌شناسی ما ایرانیان دارد. درکلیدر بی‌شمار ویژگی‌ مختلف رفتاری، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در قالب شخصیت‌های داستانی بازنمایی شده است. جنبه دیگر این رمان تصویری از شرایط، موقعیت و درهم­ریختگی اوضاع سیاسی کشور و جنبش‌هایی است که در دهه 30 از سوی گروه‌های مخالف حکومت به نیّت تحول در نظام سیاسی با شعارهایی نظیر عدالت، حقوق کارگر و دهقان سر برآورده بود. در کلیدر دهقانان، خرده‌بورژواهای شهری و روشنفکران، در مبارزه علیه اربابان و سرمایه‌داران و نیروهای ستمگر حامی آنان با یکدیگر متحد می‌شوند. این مطالعه با شیوه توصیفی- تحلیلی به واکاوی نظام فئودالیسم در کلیدر از منظر نقد مضمونی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها