دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 9-191