دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 11-195 
5. واژگان‌شناسی شعر اعتراض در ادبیات انقلاب اسلامی

صفحه 117-142

نجمه طاهری ماه زمینی؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی