دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 11-182 
4. شخصیت سودابه و سیندخت در شاهنامه مطالعه تطبیقى

صفحه 89-114

ابراهیم ظاهرى عبده ‏وند؛ سیدجمال‏ الدین مرتضوى