دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1392، صفحه 11-236