دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 11-238 
1. معارضه یکى از ویژگى‏ هاى مهم سبک هندى

صفحه 11-34

محمدامین احمدپور؛ قدرت‏ اللّه ضرونى


3. تحلیل ریخت‏ شناختى "قصه شهر سنگستان"

صفحه 67-92

عبدالله حسن ‏زاده میرعلى؛ رضا قنبرى عبدالملکى


5. ریخت ‏شناسى قصه "پریا"ى احمد شاملو

صفحه 119-148

سعید زهره وند؛ منصور رحیمى؛ محمدحسین سرداغى


6. نقد ترجمه "روضه‏ الورد"

صفحه 149-164

محسن سیفى؛ زهره زرکار


8. تنوع مضمون و محتوا در قصاید سنایى

صفحه 165-202

على محمدى؛ على آسمند جونقانى