دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 11-225