دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 11-225 
3. خاطره ‏نویسى در ادبیّات فارسى

صفحه 65-89

عبدالله حسن‏ زاده میرعلى؛ محمّدامین محمّدپور


6. معناباختگى در مجموعه داستان "سنگر و قمقمه‏ هاى خالى"

صفحه 137-170

قدرت‏ اللّه طاهرى؛ فاطمه اسماعیلى‏ نیا