دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 11-215 
2. پژوهشى در تنوع واژگان شعرى

صفحه 31-57

ابراهیم انارى بزچلوئى؛ احمد امیدوار


3. ادبیات داستانى و توسعه اجتماعى

صفحه 59-82

کبرى مژده جویبارى؛ عیسى چراتى