دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 11-201 
5. تکرار" و ارزش سبکى آن در شعر معاصر

صفحه 109-134

مسعود روحانى؛ محمد عنایتى قادیکلایى


6. بازتاب رئالیسم در رمان خانه ادریسى‏ ها

صفحه 139-159

حمیدرضا فرضى؛ رستم امانى آستمال