دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 11-206