دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1390، صفحه 11-249