دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 11-212