دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 11-217 
2. تأثیر صنعت نفت ایران بر ساختار داستان کوتاه فارسی

صفحه 31-50

شبنم حاتم‌پور؛ ولی‌الله ظفری؛ رضا کارگر کوتیانی


4. سرعت روایت در رمان خشم و هیاهو

صفحه 81-106

درّه دادجو؛ الهام شیروانی شاعنایتی


5. عناصر داستان در منظومۀ چهار چمن

صفحه 107-122

نیما رمضانی؛ احمد غنیپور ملکشاه؛ بهیجه‌السادات تیموری


8. تحلیل محتوای مفهوم صلح در شعر شاملو (مطالعۀ موردی؛ مجموعۀ هوای تازه)

صفحه 197-217

سجاد ممبینی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ یاسین خرم پور