دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 11-208 
3. پیرامتنیت در مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی

صفحه 49-66

رامین خسروی اقبال؛ میرجلال‌الدین کزازی؛ فرهاد طهماسبی