دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 1-204 
1. مغازی‌سرایی به‌عنوان یک گونۀ ادبی (مطالعه موردی؛ مغازی‌النبی صرفی کشمیری)

صفحه 11-34

مهدی اسلامی؛ مرتضی رشیدی آشجردی؛ مهرداد چترایی عزیز آبادی


5. سبک‌شناسی رمان "ریشه در اعماق"

صفحه 105-126

مهین دخت فرخ نیا؛ نسیمه رمضانی سربندی


6. دوگانگی مکانی و ناسازواری روایتی در رمان "سوئیس، وطن وتبعیدگاه " از سناء أبوشرار

صفحه 127-150

نسرین کاظم زاده؛ کبری روشنفکر؛ فرامرز میرزایی؛ محدجعفر یوسفیان